มะเร็งท่อน้ำดี เนื้อร้ายที่ท่อน้ำดี เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

การป้องกันตนเองจากยาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชนสามารถหลีกเลี่ยงจาก สารเสพติด ชนิดต่างๆได้นั้น ทุกฝ่ายจะต้องมีบทบาทช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด เช่น บทบาทของ ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา และชุมชน แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันเยาวชนไม่ให้ติดสารเสพติดได้นั้นคือตัวเยาวชนเอง ซึ้งการป้องกันและหลีกเลี่ยงสารเสพติดทำได้หลายวิธี เช่น

1. เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และผู้ใหญ่ที่หวังดี

2. เมื่อมีปัญหาควรศึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครูอาจารย์ ไม่เก็บปัญหาเอาไว้ เพราะแก้ไขปัญหาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้น อาจนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดได้ และไม่ควรว่าการเสพสารเสพติดจะช่วยให้ลืมปัญหาเหล่านั้นได้

3. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของสารเสพติดชนิดต่างๆ

4. ไม่มั่วสุมกับผู้ที่ติดสารเสพติด

5. ไม่ชักชวนเพื่อนฝูงทดลองเสพ ยาเสพติด เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนควรจับกลุ่มกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา อ่านหนังสือ เป็นต้น

6. อย่าคิดว่าการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ หรือการเสพ สารเสพติด เป็นเรื่องโก้

7.ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส รักษาสุขภาพอนามัยอยู่เสมอ หากบุคคลมีสุขภาพจิตไม่ดี ร่างกายไม่แข็งแรง อาจนำไปสู่การใช้สารเสพติดได้

8. รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี และนำแบบอย่างที่ดีของเพื่อนมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตนเอง

9. ไม่ทดลองเสพ ยาเสพติด ทุกชนิด เพราะติดง่ายแต่รักษาให้หายยาก

10.ยืดมั่นในหลักธรรมของศาสนา ซึ่งคำสอนของทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายให้บุคคลประพฤติแต่สิ่งที่ดีงามและละเว้นความชั่ว

11. หากรู้สึกตัวเองหรือสงสัยว่าถูกหลองให้เสพ ยาเสพติดต้องรีบบอกพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูทันที

12.เมื่อพบผู้ใดน่าสงสัยว่าติดสารเสพติดควรแจ้งพ่อแม่ผู้ปกครองหรือครูเพื่อช่วยแนะนำให้ไปรับการบำบัดรักษาโดยเร็ว

13.เมื่อพบหรือทราบเบาะแสของแหล่งที่มีการค้าสารเสพติดให้แ
จ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบทันที