ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย

ยาเสพติด หรือ สิ่งเสพติด หรือ สารเสพติด (Narcotic หรือ Drug หรือ Opiate) ในความ หมายขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization/WHO) จะหมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดจะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่างกายและต่อจิตใจ

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 ที่ใช้ในปัจจุบันได้กำหนดความ หมายสิ่งเสพติดให้โทษดังนี้ สิ่งเสพติดให้โทษ หมายถึง “สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ” ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญmaestrouzy.com และจะต้องทำให้ผู้เสพแสดงออกซึ่งลักษณะ ดังนี้

ผู้เสพมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะเสพยาชนิดนั้นๆต่อเนื่องกันไป และต้องแสวงหายาชนิดนั้นๆมาเสพให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆก็ตาม
ผู้เสพจะต้องเพิ่มปริมาณของยาที่เคยใช้ให้มากขึ้นทุกระยะ
ผู้เสพจะมีความปรารถนาอยากเสพยาชนิดนั้นๆอย่างรุนแรง ระงับไม่ได้ คือ มีการติดและอยากยาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
อนึ่ง ยาเสพติด ให้รวมตลอดถึง พืช หรือ ส่วนของพืช ที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย แต่ไม่หมายความถึง ยาสามัญประจำบ้านบางตำรับ ตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่

สำหรับประเทศไทย ยาเสพติดที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในปัจจุบันมี 6 ชนิด ซึ่งมีรายละ เอียด รูปลักษณะ อาการของผู้เสพ และอันตรายของยาเสพติดแต่ละชนิดดังต่อไปนี้

ยาบ้า ยาม้า ยาโดป หรือ ยาขยัน (Amphetamine)

เฮโรอีนและอนุพันธุ์ของฝิ่นชนิดอื่นๆ (Heroin and derivative of opium)

โคเคน (Cocaine)

ยาอี/ยาเลิฟ (Ecstacy)

ยาแก้ไอผสมโคเดอีน (Drug with codiene)

กัญชา (Marijuana)