สธ.ตั้งคณะศึกษา ‘กัญชาทางการแพทย์’ รับวันเดินขบวนกัญชาโลก

กระทรวงสาธารณสุข ออกคำสั่งกระทรวงเลขที่ 530/2561 ลงวันที่ 2 พ.ค. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หลังปรากฎว่ามีการนำกัญชา

ซึ่งปัจจุบันจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์อย่างหลากหลายในต่างประเทศ ประกอบกับขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ใช้ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 เพื่อการรักษาโรค หรือ เพื่อการศึกษาวิจัยได้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรองรับกับการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ และการศึกษาวิจัยในประเทศมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม รัดกุม เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามหลักวิชาการ และกฎหมาย

โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกคำสั่ง มีคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งหมด 22 คน โดยมีอำนาจและหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาต่อกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยการวางระบบการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ให้ครบวงจร ตั้งแต่การปลูก การปรับปรุงสายพันธุ์ การผลิตสารสำคัญที่ได้จากกัญชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการควบคุม

สำหรับความคืบหน้าก่อนหน้านี้ในประเทศไทย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประสบความสำเร็จในการ ผลิตยาพ่นกัญชาบรรเทารักษามะเร็งสำเร็จแล้ว โดยสามารถบรรเทารักษาอาการเจ็บปวดและอาเจียนจากการรักษาทางเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขอจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.

อย่างไรก็ดี วันนี้ (5 พ.ค.) เป็นวัน Global Marijuana March หรือวันเดินพาเหรดกัญชาโลก ซึ่งมีการจัดงานในกว่า 800 เมือง ใน 72 ประเทศ สำหรับความเคลื่อนไหวในประเทศไทยนั้นกลุ่ม ‘กัญชาชน’ และ ‘Highland Network’ ได้จัดงานจัดกิจกรรม ‘Road To Thailand Global Marijuna March’ บริเวณสวนลุมพินี ฝั่งประตูหลังอนุสาวรีย์ ร.6 เวลา 16.20 น. โดยมีตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนการเปลี่ยนสถานะของกัญชา ตามช่องทางรัฐธรรมนูญ ด้วยการล่ารายชื่อเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าว และแลกเปลี่ยนความรู้