หมวดหมู่: การป้องกันปัญหายาเสพติด

มะเร็งท่อน้ำดี เนื้อร้ายที่ท่อน้ำดี เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

การป้องกันตนเองจากยาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชนสามารถหลีกเลี่ยงจาก สารเสพติด ชนิดต่างๆได้นั้น ทุกฝ่ายจะต้องมีบทบาทช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด เช่น บทบาทของ ค...
Read More

10 ประการห่างไกลยาเสพติด

10 ประการห่างไกลยาเสพติด ยาเสพติดเป็นภัยใกล้ตัวที่พบเจอในวัยรุ่นไทยอยู่บ่อยๆ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการอยากรู้ อยากลองรววมไปถึงเพื่อนชักชวน ปัจจุบันวัยรุ่นไทยโดนจั...
Read More

การป้องสารเสพติดในชุมชน

การป้องกันชุมชน การป้องกันชุมชนจากปัญหาสิ่งเสพติดทำได้หลายวิธี เช่น 1. การให้ความรู้ โดยการอบรมแก่ทุกคนในชุมชนให้เห้นโทษหรืออันตรายจากสิ่งเสพติด 2. เสริมกิจกรรม...
Read More

การป้องกันปัญหายาเสพติด

การป้องกันปัญหาสิ่งเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย       การป้องกันตนเอง 1. ไม่ทดลองเสพสิ่งที่รู้ว่ามีภัย เพราะอาจจะทำให้ติดได้ง่าย 2. เลือกคบเพื่อนที่ดี ...
Read More