หมวดหมู่: ประเภทกดประสาท

ผลเสียของการติดยา

๑. การสูญเสียด้านบุคลิกภาพและจิตใจ     เยาวชนย่อมมีบุคลิกภาพที่กำลังเจริญเติบโต มีการสร้างประสบการณ์ต่างๆ และหัดวิธีการและชั้นเชิง ในการผจญปัญหา หรือกระทำการ เพ...
Read More

ประเภทของยาเสพติด

จำแนกตามการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท แบ่งเป็น ๕ ประเภท ๑. ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากล่อมประสาทเครื่องดื่มมึนเมา ทุกชนิด ...
Read More

มอร์ฟีน

ลักษณะมอร์ฟีน  เป็นผงยาสีขาวหรือสีเทาเกือบขาว ไม่มีกลิ่น มีขม มีฤทธิ์สูงกว่าฝิ่น 8 – 10 เท่า มีลักษณะเป็นเม็ด เป็นผง และเป็นก้อน หรือสารละลายบรรจุหลอดสำหรับฉีด ...
Read More

ฝิ่น

ลักษณะฝื่น   มีสีน้ำตาล กลิ่นเหม็นเขียว รสขม เรียกว่า “ฝิ่นดิบ” ถ้าเป็นสีน้ำตาลดำและเหนียว เรียกว่า”ฝิ่นสุก” (เกิดจากการเคี่ยวหรือหมัก)  การเสพฝิ่น การสูบไอระเห...
Read More