Latest

การบำบัดรักษายาเสพติด

การบำบัดรักษายาเสพติด วัยรุ่นหลายคนที่อยากเลิก อยากบำบัดการติดยาเสพติด แต่ไม่รู้จะเริมจากตรงไหน วันนี้เรามีวิธีบำบัดมาฝากให้ได้ศึกษากัน การรักษา  ในรายที่เฉียบพ...
Read More

10 ประการห่างไกลยาเสพติด

10 ประการห่างไกลยาเสพติด ยาเสพติดเป็นภัยใกล้ตัวที่พบเจอในวัยรุ่นไทยอยู่บ่อยๆ ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการอยากรู้ อยากลองรววมไปถึงเพื่อนชักชวน ปัจจุบันวัยรุ่นไทยโดนจั...
Read More

การป้องสารเสพติดในชุมชน

การป้องกันชุมชน การป้องกันชุมชนจากปัญหาสิ่งเสพติดทำได้หลายวิธี เช่น 1. การให้ความรู้ โดยการอบรมแก่ทุกคนในชุมชนให้เห้นโทษหรืออันตรายจากสิ่งเสพติด 2. เสริมกิจกรรม...
Read More

การป้องกันปัญหายาเสพติด

การป้องกันปัญหาสิ่งเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย       การป้องกันตนเอง 1. ไม่ทดลองเสพสิ่งที่รู้ว่ามีภัย เพราะอาจจะทำให้ติดได้ง่าย 2. เลือกคบเพื่อนที่ดี ...
Read More

กัญชา

ลักษณะทางกายภาพ กัญชาเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้าขึ้นได้ง่ายในเขตร้อน ลำต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุต ลักษณะใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ 5-8 แฉก คล้ายใบมันสำปะหลังที่ขอบใบทุกใบจะมี...
Read More