Latest

กฎหมายยาเสพติดและบทลงโทษ

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดได้แผ่ขยายวงกว้างไปทั่วทุกหนแห่ง แพร่กระจายอย่างรวดเร็วราวเกิดโรคระบาด มีการคิดค้นตัวยาแปลกๆออกมาขายกันเกร่อ ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่...
Read More

ประเภทของยาเสพติด

ออกฤทธิ์กดประสาท เช่น ฝิ่น มอร์ฟิ่น เฮโรอีน เซโคบาร์ทิบาท (บาร์บิทูเรต) เหล้าแห้ง หรือโซโคบาล ทำให้ประสาทมึนชา สมอง อารมณ์ จิตใจ เฉื่อยชา ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ...
Read More

อาการเสพติดถือเป็นโรคชนิดหนึ่งหรือไม่?

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาศักยภาพในวงการอุตสาหกรรมการแพทย์ช่วยให้มีการศึกษาอาการเสพติดอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกว่าแต่ก่อน มีข้อมูลใหม่ๆ เชิงลึกที่พิสูจน...
Read More

ประเภทยาเสพติดให้โทษ ยาเสพติด

ยาเสพติดให้โทษ (Illegal drugs) หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆที่มีผลต่อร่างกายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์พฤติกรรม และทำให้เกิดการเสพเพิ่มขึ้นตามลำดับ มีความต้...
Read More

สาเหตุที่ทำให้เกิดยาเสพติด

ปัจจุบันในแต่ละปีมีสถิติการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษที่ดำเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศเพิ่มขึ้นมาก จึงน่าเป็นห่วงเด็ก ( บุคค...
Read More